Home სხვადასხვა “არ მეგონა სარეცხი მანქანის გამოყენება ასეთი საშიში თუ იყო… ჩემს შვილს დაემართა...

“არ მეგონა სარეცხი მანქანის გამოყენება ასეთი საშიში თუ იყო… ჩემს შვილს დაემართა საკოვანი დაავადება…”

1787
SHARE

თუ შემ­თხვე­ვით იგ­რძე­ნით, რომ გა­რე­ცხილ სა­რე­ცხს არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო სუნი სდის, თუმ­ცა ეს ფხვნი­ლის გავ­ლე­ნა არ არის და ასე­ვე შე­ამ­ჩნი­ეთ, რომ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის კა­რის დამ­ლუქ­ველ რე­ზი­ნას შავი წერ­ტი­ლე­ბი გა­უჩ­ნდა, იცო­დეთ რომ ეს არის შავი სოკო, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბას იწ­ვევს რო­გორც ადა­მი­ა­ნებ­ში, ასე­ვე ცხო­ვე­ლებ­ში.

შავი სოკო ძი­რი­თა­დად ჩნდე­ბა იქ, სა­დაც მის­თვის ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბია: მა­ღა­ლი ტე­ნი­ა­ნო­ბა და სით­ბო. სა­პირ­ფა­რე­შო კი ერთ-ერთი იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია მათი წარ­მო­შო­ბის­თვის, შემ­დეგ კი ჰა­ე­რის მეშ­ვე­ო­ბით მისი სპო­რე­ბი ად­ვი­ლად გა­და­ად­გილ­დე­ბა სხვა­დას­ხვა საგ­ნის ზე­და­პირ­ზე და უკვე ად­ვი­ლი მი­სახ­ვედ­რია, რამ­ხე­ლა რის­კია, და­ვინ­ფი­ცირ­დეთ.

სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა­ში მათი გა­ჩე­ნის ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზია სა­რე­ცხის სი­სი­ტე­მა­ტი­უ­რი რე­ცხვა 30-40° C ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და ის ფაქ­ტი, რომ ამ დროს სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის ავზი ბო­ლომ­დე წყლით არ ივ­სე­ბა, სწო­რედ ხელ­საყ­რელ გა­რე­მოს იძ­ლე­ვა გან­ვი­თარ­დეს სო­კო­ე­ბის მთე­ლი კო­ლო­ნია. გარ­და ამი­სა, სო­კო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ერთ-ერთ მი­ზე­ზია სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის არას­წო­რად მოვ­ლა.

რო­გორ გავ­წმინ­დოთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა ობის­გან?

ამი­სათ­ვის დაგ­ჭირ­დე­ბათ: ქლო­რი (სი­თხე), საწ­მენ­დი ღრუ­ბე­ლი ან ხელ­სა­ხო­ცი (რო­მელ­საც შემ­დეგ გა­და­აგ­დებთ), რე­ზი­ნის ხელ­თათ­მა­ნე­ბი და 25 გრ ლი­მონმჟა­ვა.

1. პირ­ველ ეტაპ­ზე უმ­ჯო­ბე­სია ქა­ღალ­დის მშრა­ლი ხელ­სა­ხო­ცით (“სალ­ფეთ­ქი”) ან ღრუბ­ლით გაწ­მინ­დოთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის შიგ­ნი­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა.

2. მე­ო­რე ეტაპ­ზე კი ქლო­რი­ა­ნი სი­თხე ე.წ. ბა­რა­ბა­ნის რე­ზი­ნის მთელს ზე­და­პირ­ზე და­ას­ხით, რო­მე­ლიც თვი­თონ გა­და­ნა­წილ­დე­ბა მის შიგ­ნით.

3. და­ხუ­რეთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის კარი და და­ტო­ვეთ ასე 2 სა­ა­თის მან­ძილ­ზე.

4. 2 სა­ა­თის შემ­დეგ ჩარ­თეთ მან­ქა­ნა გავ­ლე­ბის რე­ჟიმ­ზე.

5. გავ­ლე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ფხვნი­ლის უჯ­რა­ში ჩა­ას­ხით 25 გრ ლი­მონმჟა­ვა და ჩარ­თეთ ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის რე­ცხვის რე­ჟი­მი.

ამ პრო­ცე­დუ­რის შემ­დეგ თქვე­ნი მან­ქა­ნა იბრწყი­ნებს. გა­ი­მე­ო­რეთ იგი­ვე 2-3 თვე­ში ერთხელ და სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად გა­ნად­გურ­დე­ბა სოკო და მისი სპო­რე­ბი თქვენს მან­ქა­ნა­ში. არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ პრე­ვენ­ცი­უ­ლი მოვ­ლა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ახან­გრძლი­ვებს თქვე­ნი მან­ქა­ნის მდგო­მა­რე­ო­ბას, პირ­ველ რიგ­ში კი თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას.

რო­გორ გავ­წმინ­დოთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა ნა­დე­ბის­გან?

იმი­სათ­ვის, რომ მწყობ­რი­დან არ გა­მო­ვი­დეს, სა­რე­ცხ მან­ქა­ნას პე­რი­ო­დუ­ლი წმენ­და სჭირ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით ყუ­რადსა­ღე­ბია რე­გი­ო­ნებ­სა და რა­ი­ო­ნებ­ში მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის­თვის, იქ, სა­დაც მძი­მე და ხის­ტი წყა­ლია, რო­მელ­საც ად­ვი­ლად შე­უძ­ლია და­ა­ზი­ა­ნოს სა­რე­ცხი მან­ქა­ნა, მი­უ­ხე­და­ვად მას­ში არ­სე­ბუ­ლი ფილტრი­სა.

ქი­მი­უ­რი და­ნა­მა­ტე­ბი წმენ­დს სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის ფილტრსა და ე.წ. “სპი­რალს”, თუმ­ცა ისი­ნი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი არაა ყვე­ლა მომ­ხმა­რე­ბე­ლის­თვის და ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში არ შვე­ლის უკვე გა­ფუ­ჭებლ საქ­მეს. წარ­მო­სად­გე­ნად ძა­ლი­ან ძნე­ლია სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა­ში გა­რე­ცხი­ლი თქვე­ნი შვი­ლის ტან­საც­მელ­ზე რო­გორ გა­და­დის უხი­ლა­ვად ნა­დე­ბი და სო­კოს გა­მომ­წვე­ვი მრა­ვა­ლი ბაქ­ტე­რია. სწო­რედ ამ მიზ­ნით გთა­ვა­ზობთ ნა­დე­ბი­სა და ზო­გა­დად მიკ­რო­ბე­ბის­გან გაწ­მენდვის ერთ მე­ტად მარ­ტივ ხერ­ხს.

ამ მე­ტად უსაფრ­თხო და მარ­ტი­ვი გზის მეშ­ვე­ო­ბით, თქვენ სა­მუ­და­მოდ და­ი­ვი­წყებთ ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრობ­ლე­მებ­სა და სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის გა­ფუ­ჭე­ბა­ზე ფიქ­რს. უბ­რა­ლოდ ნე­ბის­მსი­ერ სურ­სათ­ში შე­ი­ძი­ნეთ ლი­მონმჟა­ვა, რომ­ლის 60 გრამს გა­მო­ი­ყე­ნებთ 4 კგ-იან სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა­ზე, ხოლო 6 კი­ლოგ­რა­მი­ან მან­ქა­ნა­ზე კი 100 გრამს. ჩა­ყა­რეთ ლი­მონმჟა­ვას ფხვნი­ლი სა­რე­ცხი სა­შუ­ა­ლე­ბის­თვის გან­კუთ­ვნილ უჯ­რა­ში და ჩარ­თეთ მან­ქა­ნა მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე – ბამ­ბე­უ­ლის რე­ცხვის რე­ჟიმ­ზე.

ად­ვი­ლად რომ წარ­მო­იდ­გი­ნოთ თუ რო­გორ სუფ­თავ­დე­ბა ამ დროს თქვე­ნი სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა, აი­ღეთ ჩა­ი­და­ნი, სა­დაც წარ­მოქ­მნი­ლია ნა­დე­ბი, ჩა­ყა­რეთ 1.5 კოვ­ზი ლი­მონმჟა­ვას ფხვნი­ლი, და­ას­ხით წყა­ლი და წა­მო­ა­დუ­ღეთ, შე­დე­გი ნამ­დვი­ლად გა­გა­ო­ცებთ.

მსგავ­სი მე­თო­დით შე­გიძ­ლი­ათ წე­ლი­წად­ში სამ­ჯერ გაწ­მინ­დოთ თქვე­ნი მან­ქა­ნა, ხოლო თუ მძი­მე და ხისტ წყალს იყე­ნებთ, შე­გიძ­ლი­ათ ოთხჯე­რაც. ცდად ნამ­დვი­ლად ღირს, არ ინა­ნებთ!

Banner 5
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here