Home სხვადასხვა რო­გორ შე­ვუ­წყოთ ხელი ბავ­შვის სი­მაღ­ლე­ში ზრდას

რო­გორ შე­ვუ­წყოთ ხელი ბავ­შვის სი­მაღ­ლე­ში ზრდას

249
SHARE

 რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ხელი შე­ვუ­წყოთ ბავ­შვის სი­მაღ­ლე­ში ზრდას, – ამ და სხვა კითხვებზე რჩევებს სპეციალისტები გვთავაზობენ.

როგორც პროფესორი მანანა რუხაძე განმარტავს, სი­მაღ­ლე­ში ზრდა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია გე­ნე­ტი­კითარ­სე­ბობს ფორ­მუ­ლი­რე­ბარო­მე­ლიც მშობ­ლებს და­ა­ინ­ტე­რე­სებთმა­გა­ლი­თადმა­მის სი­მაღ­ლეს და­მა­ტე­ბუ­ლი დე­დის სი­მაღ­ლეგა­ყო­ფი­ლი ორზე და და­მა­ტე­ბუ­ლი 6,4 სმ.გო­გო­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიმა­მის სი­მაღ­ლეს და­მა­ტე­ბუ­ლი დე­დის სი­მაღ­ლეგა­ყო­ფი­ლი ორზე და გა­მოკ­ლე­ბუ­ლი 6,4 სმ.

ეს ძა­ლი­ან კარ­გი ფორ­მუ­ლაა იმის­თვის, რომ თვი­თონ­ვე გან­სა­ზღვრონ თა­ვი­ან­თი სი­მაღ­ლემთა­ვა­რი მა­ინც არის გე­ნე­ტი­კა. ზრდის ასაკ­ში ბავ­შვის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.  ბავშვმა უნდა მიიღოს შემდეგი პროდუქტები: ხორ­ცითევ­ზიღვიძ­ლიყვე­ლი, ხაჭო, რძე.

ბოსტნე­უ­ლი­დან აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ვი­ტა­მი­ნე­ბისტა­ფი­ლოჭარ­ხა­ლიმწვა­ნი­ლიზო­გი­ერ­თი ვი­ტა­მი­ნი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია იყოს ცხიმ­თან ერ­თად, რომ ორ­გა­ნიზ­მში თა­ვი­სი ფუნ­ქცია შე­ას­რუ­ლოსმა­გა­ლი­თად, თუ სტა­ფი­ლოს და პო­მი­დორს მი­ვი­ღებთ ცხიმ­თან ერ­თადმა­შინ ორ­გა­ნიზ­მში კარ­გად შე­ი­წო­ვე­ბა.

ასე­ვე მნიშ­ვე­ნე­ლო­ვა­ნია ძი­ლის ფაქ­ტო­რიძილ­ში ზრდას ხელს უწყობს ჰორ­მო­ნი-სო­მა­ტოტ­რო­პუ­ლი. ამ ჰორ­მო­ნის 70% გა­მო­მუ­შავ­დე­ბა ღა­მის სა­ა­თებ­ში. თუ ბავ­შვი კომ­პი­უ­ტერ­თან ზის ხან­გრძლი­ვად, თუ დარ­ღვე­უ­ლი აქვს რე­ჟი­მიშე­სა­ბა­მი­სად ზრდის რე­ჟი­მიც ირ­ღვე­ვა.

ასე­ვე ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი: ეს არის ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა.

მშო­ბე­ლი რო­გორც კი შე­ამ­ჩნევს, რომ ბავ­შვი ჩა­მორ­ჩა ზრდას, მა­შინ­ვე უნდა მი­მარ­თონ ბავ­შვთა ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგს.

იმისთვის, რომ შეაფასოთ ბავ­შვის სი­მაღ­ლე, არსებობს სპე­ცი­ა­ლუ­რი ჰო­მოგ­რა­მე­ბისა­დაც სი­მაღ­ლე გან­სა­ზღვრუ­ლია შემ­დე­გი გრა­და­ცი­ით – სა­შუ­ა­ლოსა­შუ­ა­ლო­ზე და­ბა­ლისა­შუ­ა­ლო­ზე მა­ღა­ლიასე­ვე არის და­ბა­ლი და მა­ღა­ლი. 14 წლის ბავ­შვი, 150 სან­ტი­მეტ­რი არის სა­შუ­ა­ლო­ზე და­ბა­ლი. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში უნდა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ დამ­ხმა­რე სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბიშეგ­ვიძ­ლია ჩავ­რთოთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბის კომ­პლექ­ტიამი­ნომ­ჟა­ვე­ბი არის პა­ტა­რა აგუ­რე­ბირომ­ლის­გა­ნაც მო­ლე­კუ­ლე­ბი იკ­რი­ბე­ბამაგ­რამ ორ­გა­ნიზ­მში არ­სე­ბობს ორი ტი­პის ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბი. ერთი არის შეც­ვლა­დი და მე­ო­რე არის შე­უც­ვლე­ლიშეც­ვლა­დი ნიშ­ნავს, რომ ორ­გა­ნიზმს შე­უძ­ლია სხვა­დას­ხვა მი­ღე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბის კომ­პო­ნენ­ტე­ბის­გან სინ­თე­ზი­რე­ბა გა­უ­კე­თოს და მი­ვი­ღოთ ის ამი­ნომ­ჟა­ვარო­მე­ლიც ორ­გა­ნიზმს სჭირ­დე­ბამაგ­რამ არის ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბირომ­ლე­ბიც სა­სურ­ვე­ლია საკ­ვე­ბის სა­ხით მი­ი­ღონ. მე ბავ­შვებ­ში ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ასა­კი­დან ვნიშ­ნავ. თუ ბავ­შვი ჩა­მორ­ჩე­ბა აქ­ტი­ვო­ბა­ში. ამ დროს ბავ­შვი გა­დის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვან ასაკს, რად­გან ყვე­ლა შრეს აქვს თა­ვი­სი მოძ­რა­ო­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბაამი­ნომ­ჟა­ვე­ბის ჩა­რე­ვით ბავ­შვს ემა­ტე­ბა მადა, უმ­კვრივ­დე­ბა სხე­უ­ლიიზ­რდე­ბა… და ექიმს მეტი რა უნდა.

სპეციალისტის განმარტებით, ბი­ჭებს და გო­გო­ნებს აქვთ თა­ვი­ან­თი ზრდის პი­კე­ბიმა­გა­ლი­თადგო­გო­ნე­ბის­თვის ეს არის 10-დან 12-13 წლამ­დები­ჭე­ბის­თვის არის 13-14 წელი.

ამასთან, რუხაძე განმარტავს, რომ სიმაღლეში ზრდას ხელს უშლის ნერ­ვი­უ­ლი აშ­ლი­ლო­ბაასე­ვემძი­მე ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბივირუ­სუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბიინ­ტოქ­სი­კა­ციატე­ზე­რის სინ­დრო­მი

Banner 5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here